logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Regulaminy / Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych
1.

Regulamin

udostępniania podmiotom zewnętrznym materiałów archiwalnych

/tworzących zasób Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu Radia Wrocław S.A. w tym: materiałów archiwalnych i zbiorów dokumentacji byłej Państwowej Jednostki Organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” użyczonych Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni Radiu Wrocław S.A./ 

1.      Materiały archiwalne i zbiory dokumentacji, zwane dalej „zbiorami” mogą być udostępniane wnioskodawcy (osoba fizyczna, osoba prawna inna niż Radio, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) na podstawie indywidualnego wniosku o udostępnienie fonogramu na poniższych zasadach.

2.      Przedmiotem udostępnienia mogą być:

1)        fonogramy, których producentem była Państwowa Jednostka Organizacyjna „Polskie Radio i Telewizja”

2)        fonogramy, których producentem było Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A.

3)        fonogramy uprzednio rozpowszechnione za pomocą fonii bezprzewodowej (naziemnej, satelitarnej lub Internet) albo przewodowej emisji programów radiofonicznych, bądź drogą wprowadzenia do obrotu (opublikowania na płycie lub kasecie).

3.      Radio udostępnia wnioskodawcy zbiory pod warunkiem, że nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli oraz praw autorskich i praw pokrewnych podmiotów uprawnionych.

4.      Udostępnienie wnioskodawcy zbiorów może nastąpić w postaci:

1)      wglądu, w siedzibie Radia, w informację o fonogramie z bazy danych prowadzonej przez Radio,

2)      otrzymania w siedzibie Radia wydruku informacji o fonogramie z bazy danych prowadzonej przez Radio,

3)      przesłuchania kopii fonogramu przez Wnioskodawcę w siedzibie Radia (pole eksploatacji: odtworzenie niepubliczne),

4)      sporządzenie przez Radio kopii fonogramu w celu przesłuchania nie przynoszącego wnioskodawcy bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, bez prawa kopiowania lub innego rozpowszechniania fonogramu (pola eksploatacji: najem, odtworzenie przy pomocy nośnika dźwięku niepubliczne, albo publiczne bez opłaty wstępu w miejscu, czasie, zakresie, charakterze i celu określonym we wniosku o udostępnienie lub umieszczenie w dokumentacji).

5.      Wykorzystanie kopii fonogramu, o której mowa w ustępie 4 punkcie 4, w sposób który by przyniósł wnioskodawcy bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową, albo wykorzystanie jej w prowadzonej działalności gospodarczej (pola eksploatacji: odtworzenie przy pomocy nośnika dźwięku za opłatą,, nadanie w programie radiofonicznym lub telewizyjnym, umieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy) może nastąpić tylko w przypadku udzielenia przez Radio stosownego zezwolenia i/lub zawarcia przez wnioskodawcę stosownych umów licencyjnych ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

6.      Wykorzystanie kopii fonogramu, o której mowa w ustępie 4 punkcie 4, przez wnioskodawcę na polach eksploatacji: zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnienie, opublikowanie a także użycie fonogramu w ścieżce dźwiękowej utworu audiowizualnego może dotyczyć tylko fonogramów uprzednio rozpowszechnionych lub opublikowanych przez PJO Polskie Radio i Telewizja/ Radio Wrocław S.A.   oraz wymaga udzielenia przez Radio stosownego zezwolenia i/lub zawarcia przez wnioskodawcę stosownych umów licencyjnych ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

7.      W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, wnioskodawca może zamiast wniosku o udostępnienie złożyć  Radiu propozycję zawarcia umowy licencyjnej, informując zarazem o stosownych umowach z twórcami i artystami wykonawcami.

8.      Radio prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie i propozycji zawarcia umów licencyjnych.

9.      Koszty udostępnienia kopii fonogramu i informacji o nim zawiera Cennik opłat za udostępnianie materiałów archiwalnych oraz podstawowych opłat licencyjnych za ich wykorzystywanie.

10.   Zbiory udostępnia się wyłącznie w postaci kopii użytkowych. W drodze wyjątku, dla celów konserwacyjnych nośnika, naukowo-badawczych techniki odtwarzania fonogramów lub celów postępowania prawnego Radio może udostępnić osobie właściwej dla danego celu i tylko w tym celu zbiory w postaci nośnika oryginału fonogramu względnie jego równoważnika, z tym że takie udostępnienie poza siedzibą Radia wymaga wyrażenia zgody przez Archiwum Państwowe.

11.   O możliwości udostępnienia lub o odmowie udostępnienia materiałów archiwalnych Radio Wrocław S.A. informuje wnioskodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku odmowy udostępnienia informacja musi zawierać pisemne uzasadnienie.

12.  Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią:

Załącznik nr  1 - Wzór wniosku o udostępnienie fonogramu

Załącznik nr  2 - Cennik opłat za udostępnianie materiałów archiwalnych oraz podstawowych opłat licencyjnych za ich wykorzystywaniePodmiot udostępniający informację: RADIO WROCŁAW SA
Za treść odpowiada: Mirosław Ostrowski
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Ostrowski
Data wytworzenia informacji: 2008-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-12 15:15

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Regulamin pracy Zarządu
 Regulamin organizacyjny
 Regulamin Rady Nadzorczej
 Regulamin Rady Programowej
 Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych
wersja do druku drukuj